Skip links

E-Integrity

E-INTEGRITY


POLISI ANTI-RASUAH
KUMPULAN KYP EDUCATION SDN BHD


KUMPULAN KYP EDUCATION SDN BHD [UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG (UCYP) dan KOLEJ YAYASAN PAHANG (KYP)] komited untuk melaksanakan kod etika mengenai larangan rasuah kepada semua warga kerja dan aktiviti organisasi dan perhubungannya dengan pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan segala ruang dan peluang briberi, rasuah, penyelewangan dan salahguna kuasa dapat ditangani dengan cekap dan berkesan.

KKESB mensasarkan toleransi sifar terhadap semua bentuk rasuah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan komited untuk bertindak secara adil, profesional dan berintegriti dalam menyediakan perkhidmatan. Bagi merialisasikan sasaran tersebut, KKESB memberikan penekanan kepada empat (4) terma rujukan berikut:

 

A. DASAR, PERUNDANGAN DAN PERUBATAN

 • Memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan lain-lain arahan berkaitan anti rasuah yang berkuatkuasa.
 • Menerapkan elemen anti rasuah dalam penggubalan dasar bagi meningkatkan kawalan dalaman terhadap kelemahan governans dan pelanggaran integriti.
B. SISTEM DAN PROSEDUR KERJA

Mengenal pasti, mengkaji kelemahan dan menambahbaik sistem dan prosedur kerja dari semasa ke semasa yang boleh membuka ruang dan peluang kepada perlakuan rasuah, penyalahgunaan   kuasa dan penyelewengan.

C. PENGUKUHAN GOVERNANS, INTERGRITI DAN AKAUNTABILITI

Menyemai, mendidik dan membudayakan integriti dan akauntabiliti serta memperkukuhkan governans dalam penyampaian perkhidmatan. Budaya kerja yang sihat ini membolehkan semua pihak berakauntabiliti bukan hanya di dalam skop jabatan masing-masing, tetapi juga bersifat cross sectional.

D. PENGESANAN, PEMATUHAN, PUNITIF DAN PEMULIHAN
 • Memperkasa dan menyebarluaskan mekanisme pelaporan perlakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.
 • Memastikan pematuhan kepada peraturan, mengambil tindakan punitif terhadap pelanggaran tatakelakuan dan melaksanakan usaha pemulihan.


Lembaga Pengarah dan Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan dan menguatkuasakan polisi dan prosedur di seluruh KKESB bagi mencegah, memantau dan menghapuskan sebarang bentuk rasuah di kalangan warga kerja dan di dalam aktiviti KKESB termasuk dalam perhubungan dengan pihak berkepentingan; ke arah penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti, selaras dengan Visi dan Misi KKESB, serta aspirasi negara seperti berikut:

 

 1. Mematuhi peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan undang-undang lain yang berkaitan, peraturan, polisi dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam melaksanakan tugas mereka;
 2. Badan Tadbir Urus dan Pihak Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan kawalan dan penambahbaikan secara berterusan menerusi Sistem Pengurusan Anti-Bribery KKESB (MS ISO37001:2016)
 3. Menyediakan saluran dan menggalakkan pelaporan aktiviti yang disyaki berunsur rasuah menerusi Polisi Perlindungan Pemberian Maklumat KKESB;
 4. Tidak memberi, berjanji untuk memberi, menawar, meminta atau menerima apa-apa hadiah yang bertentangan dengan Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah KKESB;
 5. Pegawai Integriti bertanggungjawab memantau pematuhan Sistem Pengurusan Anti-Bribery dan melaporkan kepada Badan Tadbir dan Pengurusan Atasan KKESB; dan
 6. Setiap warga kerja mempunyai kewajipan untuk membaca dan memahami Polisi ini. Ketidakpatuhan dan pelanggaran Polisi oleh warga kerja boleh menyebabkan tindakan disiplin  diambil oleh KKESB mengikut polisi, prosedur, arahan dan garis panduan KKESB dan/atau memulakan prosiding undang-undang terhadap warga kerja yang terlibat.

Polisi ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi ini juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan niaga atau mana-mana individu / organisasi yang berurusan dengan warga / fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan / atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibat

WHISTLEBLOWING


PERNYATAAN POLISI

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan Tadbir Urus Korporat, KKESB telah mewujudkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat (Whistleblower Protection Policy) bagi memudahkan warga KKESB dan Anak Syarikat atau orang awam melaporkan perlanggaran tatakelakuan atau integriti seperti penipuan, rasuah, penyelewengan kewangan yang serius dan salahguna kuasa seseorang yang dilantik dalam KKESB atau Anak Syarikat dengan lebih berkesan. (Rujuk Akta 711 Akta Perlindungan Pemberi maklumat 2010).

 

APA YANG BOLEH DIDEDAHKAN?

 • Briberi, rasuah atau penipuan;
 • Kesalahan jenayah;
 • Salah guna wang atau harta KKESB;
 • Kesilapan pengurusan yang melampau dalam KKESB
 • Ketirisan kewangan yang serius dalam KKESB;
 • Gangguan seksual;
 • Kesalahan tatatertib lain; dan
 • Perkhidmatan KKESB

 

IDENTITI PENGADU DILINDUNGI

Mana-mana individu yang mahu melaporkan salah laku briberi / rasuah dan pelanggaran integriti akan dilindungi oleh Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat.

Di bawah Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat ini, laporan boleh dibuat terhadap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan KKESB dan Anak Syarikat, sekiranya disyaki melakukan salah laku briberi / rasuah dan pelanggaran integriti. Sebarang kes salah laku atau pelanggaran integriti yang dilaporkan akan disiasat menurut prosedur dan undang-undang yang berkaitan.

 

SALURAN ADUAN

E-mel:

[email protected]

Telefon:

09-5343 999 sambungan 217

Surat dialamatkan kepada:

Pegawai Penyelaras Sistem Pengurusan Anti-Briberi
Jabatan Pengurusan Kualiti,
Aras 2 Kompleks Yayasan Pahang,
26060 Tg. Lumpur, Kuantan Pahang

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

Untuk membolehkan siasatan dilakukan dengan cekap dan berkesan, maklumat yang disertakan adalah:

 • Nama pengadu, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan e-mel.
 • Nama, nombor telefon dan alamat surat-menyurat mana-mana pihak yang disebut di dalam aduan.
 • Butiran khusus mengenai bagaimana, mengapa dan bila perkara yang diadukan itu berlaku; dan
 • Bukti atau maklumat saksi yang boleh membantu siasatan.

Kriteria utama pelaporan adalah maklumat yang benar berasaskan bukti dan tidak melibatkan kepentingan peribadi mana-mana pihak.

Return to top of page